Zapraszamy do Luny

Autor:

W grud­niu może­cie poznać Błę­kit­ka i poroz­ma­wiać z nim w war­szaw­skim kinie Luna (ul. Mar­szał­kow­ska 28).

Ter­mi­ny naszych spektakli:

  • 14 grud­nia 2014 r. (nie­dzie­la), godz. 12.00
  • 18 grud­nia 2014 r. (czwar­tek), godz. 10.30

Dodat­ko­we infor­ma­cje o spek­ta­klu, rezer­wa­cja i sprze­daż bile­tów na stro­nie kina Luna.

Zapra­sza­my serdecznie!