Terminy najbliższych spektakli:

Autor:

7 paź­dzier­nik War­sza­wa
23 paź­dzier­nik War­sza­wa
4 grud­nia Kiel­ce
6 grud­nia Lublin
Infor­ma­cje o loka­li­za­cji gra­nia i bile­tach w zakład­ce „gdzie i kie­dy”