Tag Archives: Luna

Błękitek w Lunie w styczniu

Opublikowano w dziale Aktualności

Kolej­ne spo­tka­nia z Błę­kit­kiem w kinie Luna (ul. Mar­szał­kow­ska 28) w War­sza­wie już w styczniu!

Ter­mi­ny naszych spektakli:

  • 13 stycz­nia 2015 r. (wto­rek), godz. 10.30
  • 17 stycz­nia 2015 r. (sobo­ta), godz. 12.00

Dodat­ko­we infor­ma­cje o spek­ta­klu, rezer­wa­cja i sprze­daż bile­tów na stro­nie kina Luna.

Gorą­co zapraszamy!…

Zapraszamy do Luny

Opublikowano w dziale Aktualności

W grud­niu może­cie poznać Błę­kit­ka i poroz­ma­wiać z nim w war­szaw­skim kinie Luna (ul. Mar­szał­kow­ska 28).

Ter­mi­ny naszych spektakli:

  • 14 grud­nia 2014 r. (), godz. 12.00
  • 18 grud­nia 2014 r. (), godz. 10.30

Dodat­ko­we infor­ma­cje o spek­ta­klu, rezer­wa­cja i sprze­daż bile­tów na stro­nie kina Luna.

Zapra­sza­my serdecznie!…