Maj i czerwiec z Błękitkiem w Lunie

Autor:

Oto naj­bliż­sze ter­mi­ny spek­ta­klu „Błę­ki­tek mówią­cy wie­lo­ryb”, na któ­ry zapra­sza­my do kina Luna (ul. Mar­szał­kow­ska 28, Warszawa):

  • - 31 maja (nie­dzie­la) godz. 12.00 (spek­takl z oka­zji Dnia Mamy i Dnia Dziecka)
  • - 3 czerw­ca (śro­da) godz. 10.30 (spek­takl sprzedany)
  • - 7 czerw­ca (nie­dzie­la) godz. 12.00
  • - 8 czerw­ca (ponie­dzia­łek) godz. 10.30

Dodat­ko­we infor­ma­cje o spek­ta­klu na stro­nie kina Luna.
Rezer­wa­cja bile­tów: poprzez panel rezer­wa­cyj­ny kina Luna.

Błę­ki­tek ser­decz­nie zaprasza!