Kontakt

Gdzie i kie­dy gramy

Ter­mi­ny naj­bliż­szych spek­ta­kli w teatrze Pal­la­dium w War­sza­wie (ul. Zło­ta 9):
5 lute­go 2017 godz. 11.00
6 lute­go 2017 godz. 9.00

Gra­my tak­że spek­ta­kle w całej Pol­sce. Jeże­li chcesz zapro­sić nas do swo­je­go mia­sta – pro­si­my o kontakt.