Błękitek w Sztokholmie!!!

Autor:

14 i 15 paź­dzier­ni­ka eki­pa Mobil­ne­go Cen­trum Badań Oce­anicz­nych pod wodzą wie­lo­ry­ba Błę­kit­ka mia­ła przy­jem­ność zapre­zen­to­wać nasz spek­takl przed publicz­no­ścią polo­nij­ną w Sztok­hol­mie. Zagra­li­śmy dwa spek­ta­kle, a dzie­ci, rodzi­ce i akto­rzy stwo­rzy­li feno­me­nal­ną atmos­fe­rę! Wspa­nia­le się razem bawi­li­śmy, dzię­ki cze­mu wizy­ta u pol­skich rodzin w Szwe­cji będzie dla nas nie­za­po­mnia­nym wspomnieniem.

Chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać pięk­nie paniom Elż­bie­cie Jaku­bic­kiej i Joan­nie Janasz (Agen­cja Pol Art), któ­re zapro­si­ły nas do Sztok­hol­mu! Polo­nij­na widow­nia jest wspaniała!

Dzię­ku­je­my i do zobaczenia!