Błękitek w Lunie w styczniu

Autor:

Kolej­ne spo­tka­nia z Błę­kit­kiem w kinie Luna (ul. Mar­szał­kow­ska 28) w War­sza­wie już w styczniu!

Ter­mi­ny naszych spektakli:

  • 13 stycz­nia 2015 r. (wto­rek), godz. 10.30
  • 17 stycz­nia 2015 r. (sobo­ta), godz. 12.00

Dodat­ko­we infor­ma­cje o spek­ta­klu, rezer­wa­cja i sprze­daż bile­tów na stro­nie kina Luna.

Gorą­co zapraszamy!