Błękitek w Lunie w lutym i marcu

Autor:

Na spek­takl dla dzie­ci „Błę­ki­tek mówią­cy wie­lo­ryb” zapra­sza­my do kina Luna (ul. Mar­szał­kow­ska 28, Warszawa)

Ter­mi­ny naj­bliż­szych spektakli:

  • 20 lute­go (pią­tek) godz. 10.30
  • 22 lute­go (nie­dzie­la) godz. 12.00
  • 12 mar­ca  (czwar­tek) godz. 10.30
  • 14 mar­ca (sobo­ta) godz. 12.00
  • 29 mar­ca (nie­dzie­la) godz. 12.00
  • 30 mar­ca (ponie­dzia­łek) godz. 10.30

Dodat­ko­we infor­ma­cje o spek­ta­klu, rezer­wa­cja i sprze­daż bile­tów na stro­nie kina Luna.

Gorą­co zapraszamy!