BŁĘKITEK W TEATRZE PALLADIUM!!!

Autor:

poster02

Ter­mi­ny naj­bliż­szych spek­ta­kli w Teatrze Pal­la­dium (War­sza­wa, ul. Zło­ta 9):

  • 5 lute­go 2017 godz. 11.00
  • 6 lute­go 2017 godz. 9.00

Mamy wspa­nia­łe wia­do­mo­ści dla widzów z War­sza­wy i oko­lic. Nasz spek­takl tra­fił w gościn­ne pro­gi Teatru Pal­la­dium i na sta­łe zago­ści w jego reper­tu­arze. Uro­czy­sta pre­mie­ra odbę­dzie się 5 lute­go o godz. 11.00. Pierw­sze spek­ta­kle dla szkół i przed­szko­li już 6 lute­go. W witry­nie inter­ne­to­wej Teatru Pal­la­dium moż­na już teraz prze­czy­tać o naszym spek­ta­klu, a tak­że doko­nać zaku­pu bile­tu.

Teatr Pal­la­dium jest dla nas wyma­rzo­nym miej­scem do gra­nia spek­ta­klu „Błę­ki­tek mówią­cy wie­lo­ryb”. Nie tyl­ko ze wzglę­du na reno­mę tego teatru i dzie­siąt­ki tysię­cy zaprzy­jaź­nio­nych widzów śle­dzą­cych nowo­ści reper­tu­aro­we, ale tak­że przez poziom zaawan­so­wa­nia tech­nicz­ne­go tego miej­sca. Nasz mul­ti­me­dial­ny show będzie miał wspa­nia­łe warun­ki by olśnić widzów.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do Teatru Palladium!!!