Błękitek zaprasza dzieci na spektakle w Warszawie !!!

Autor:

Błę­ki­tek zapra­sza dzie­ci na spek­ta­kle w War­sza­wie!

Naj­bliż­sze ter­mi­ny spek­ta­kli:

Kwie­cień
17. godz. 11.00
18. godz. 10.30
19. godz. 10.30

Maj
14. godz. 11.00
30. godz. 10.00

Czer­wiec
5. godz. 11.00
8. godz 10.30