Prof. Elektron

Wakacje z Błękitkiem

Opublikowano w dziale Aktualności

Dla wszyst­kich dzie­ci spę­dza­ją­cych waka­cje nad morzem mamy dobrą wia­do­mość — może­cie spo­tkać się z Błękitkiem!
Poda­je­my ter­mi­ny i miej­sca spotkań:

 • 18 lip­ca (sobo­ta) — Hel — 16:00
 • 18 lip­ca (sobo­ta) — Jura­ta — 19:00
 • 19 lip­ca (nie­dzie­la) — Jastar­nia — 17:00
 • 20 lip­ca (ponie­dzia­łek) — Jastrzę­bia Góra — 16:00
 • 20 lip­ca (ponie­dzia­łek) — Wła­dy­sła­wo­wo — 19:00
 • 21 lip­ca (wto­rek) — Miel­no — 17:00
 • 22 lip­ca (śro­da) — Łeba — 17:00
 • 2 sierp­nia (nie­dzie­la) — Hel — 17:00
 • 3 sierp­nia (ponie­dzia­łek) — Jastar­nia — 16:00
 • 3 sierp­nia (ponie­dzia­łek) — Jura­ta — 19:00
 • 4 sierp­nia (wto­rek) — Jastrzę­bia Góra — 16:00
 • 4 sierp­nia (wto­rek) — Wła­dy­sła­wo­wo — 19:00
 • 5 sierp­nia (śro­da) — Miel­no — 17:00
 • 6 sierp­nia (czwar­tek) — Łeba — 17:00
 • 16 sierp­nia (nie­dzie­la) — Hel — 16:00
 • 16 sierp­nia (nie­dzie­la) — Jastar­nia — 19:00
 • 17 sierp­nia (ponie­dzia­łek) — Jastrzę­bia Góra — 16:00
 • 17 sierp­nia (ponie­dzia­łek) — Wła­dy­sła­wo­wo — 19:00
 • 18 sierp­nia (wto­rek) — Jura­ta — 17:00
 • 19 sierp­nia (śro­da) — Łeba — 17:00
 • 20 sierp­nia (czwar­tek) — Miel­no — 17:00

Rezer­wa­cja bile­tów: poprzez stro­nę scenakulturalna.pl.

Zapra­sza­my serdecznie!…

Maj i czerwiec z Błękitkiem w Lunie

Opublikowano w dziale Aktualności

Oto naj­bliż­sze ter­mi­ny spek­ta­klu „Błę­ki­tek mówią­cy wie­lo­ryb”, na któ­ry zapra­sza­my do kina Luna (ul. Mar­szał­kow­ska 28, Warszawa):

 • - 31 maja (nie­dzie­la) godz. 12.00 (spek­takl z oka­zji Dnia Mamy i Dnia Dziecka)
 • - 3 czerw­ca (śro­da) godz. 10.30 (spek­takl sprzedany)
 • - 7 czerw­ca (nie­dzie­la) godz. 12.00
 • - 8 czerw­ca (ponie­dzia­łek) godz. 10.30

Dodat­ko­we infor­ma­cje o spek­ta­klu na stro­nie kina Luna.
Rezer­wa­cja bile­tów: poprzez panel rezer­wa­cyj­ny kina Luna.

Błę­ki­tek ser­decz­nie zaprasza!

Błękitek w Lunie w styczniu

Opublikowano w dziale Aktualności

Kolej­ne spo­tka­nia z Błę­kit­kiem w kinie Luna (ul. Mar­szał­kow­ska 28) w War­sza­wie już w styczniu!

Ter­mi­ny naszych spektakli:

 • 13 stycz­nia 2015 r. (wto­rek), godz. 10.30
 • 17 stycz­nia 2015 r. (sobo­ta), godz. 12.00

Dodat­ko­we infor­ma­cje o spek­ta­klu, rezer­wa­cja i sprze­daż bile­tów na stro­nie kina Luna.

Gorą­co zapraszamy!…

Zapraszamy do Luny

Opublikowano w dziale Aktualności

W grud­niu może­cie poznać Błę­kit­ka i poroz­ma­wiać z nim w war­szaw­skim kinie Luna (ul. Mar­szał­kow­ska 28).

Ter­mi­ny naszych spektakli:

 • 14 grud­nia 2014 r. (), godz. 12.00
 • 18 grud­nia 2014 r. (), godz. 10.30

Dodat­ko­we infor­ma­cje o spek­ta­klu, rezer­wa­cja i sprze­daż bile­tów na stro­nie kina Luna.

Zapra­sza­my serdecznie!…