Błękitek

Gdzie można zobaczyć Błękitka jeszcze przed wakacjami?

Opublikowano w dziale Aktualności

13 maja sobo­ta Teatr Pal­la­dium
27 maja sobo­ta Teatr Pal­la­dium
2 czerw­ca pią­tek Teatr Pal­la­dium
3 czerw­ca sobo­ta Pik­nik dziel­ni­cy Bemo­wo
8 czerw­ca czwar­tek Bia­ły­stok
25 czerw­ca nie­dzie­la Teatr Pal­la­dium
Ser­decz­nie zapra­sza­my!

BŁĘKITEK W TEATRZE PALLADIUM!!!

Opublikowano w dziale Aktualności

poster02

Ter­mi­ny naj­bliż­szych spek­ta­kli w Teatrze Pal­la­dium (War­sza­wa, ul. Zło­ta 9):

  • 5 lute­go 2017 godz. 11.00
  • 6 lute­go 2017 godz. 9.00

Mamy wspa­nia­łe wia­do­mo­ści dla widzów z War­sza­wy i oko­lic. Nasz spek­takl tra­fił w gościn­ne pro­gi Teatru Pal­la­dium i na sta­łe zago­ści w jego reper­tu­arze. Uro­czy­sta pre­mie­ra odbę­dzie się 5 lute­go o godz. 11.00. Pierw­sze spek­ta­kle dla szkół i przed­szko­li już 6 lute­go. W witry­nie inter­ne­to­wej Teatru Pal­la­dium moż­na już teraz prze­czy­tać o naszym spek­ta­klu, a tak­że doko­nać zaku­pu bile­tu.

Teatr Pal­la­dium jest dla nas wyma­rzo­nym miej­scem do gra­nia spek­ta­klu „Błę­ki­tek mówią­cy wie­lo­ryb”. Nie tyl­ko ze wzglę­du na reno­mę tego teatru i dzie­siąt­ki tysię­cy zaprzy­jaź­nio­nych widzów śle­dzą­cych nowo­ści reper­tu­aro­we, ale tak­że przez poziom zaawan­so­wa­nia tech­nicz­ne­go tego miej­sca. Nasz mul­ti­me­dial­ny show będzie miał wspa­nia­łe warun­ki by olśnić widzów.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do Teatru Pal­la­dium!!!

Błękitek w Sztokholmie!!!

Opublikowano w dziale Aktualności

14 i 15 paź­dzier­ni­ka eki­pa Mobil­ne­go Cen­trum Badań Oce­anicz­nych pod wodzą wie­lo­ry­ba Błę­kit­ka mia­ła przy­jem­ność zapre­zen­to­wać nasz spek­takl przed publicz­no­ścią polo­nij­ną w Sztok­hol­mie. Zagra­li­śmy dwa spek­ta­kle, a dzie­ci, rodzi­ce i akto­rzy stwo­rzy­li feno­me­nal­ną atmos­fe­rę! Wspa­nia­le się razem bawi­li­śmy, dzię­ki cze­mu wizy­ta u pol­skich rodzin w Szwe­cji będzie dla nas nie­za­po­mnia­nym wspo­mnie­niem.

Chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać pięk­nie paniom Elż­bie­cie Jaku­bic­kiej i Joan­nie Janasz (Agen­cja Pol Art), któ­re zapro­si­ły nas do Sztok­hol­mu! Polo­nij­na widow­nia jest wspa­nia­ła!

Dzię­ku­je­my i do zoba­cze­nia!

Terminy najbliższych spektakli:

Opublikowano w dziale Aktualności

7 paź­dzier­nik War­sza­wa
23 paź­dzier­nik War­sza­wa
4 grud­nia Kiel­ce
6 grud­nia Lublin
Infor­ma­cje o loka­li­za­cji gra­nia i bile­tach w zakład­ce „gdzie i kie­dy”

Błękitek w Lunie w lutym i marcu

Opublikowano w dziale Aktualności

Na spek­takl dla dzie­ci „Błę­ki­tek mówią­cy wie­lo­ryb” zapra­sza­my do kina Luna (ul. Mar­szał­kow­ska 28, War­sza­wa)

Ter­mi­ny naj­bliż­szych spek­ta­kli:

  • 20 lute­go (pią­tek) godz. 10.30
  • 22 lute­go (nie­dzie­la) godz. 12.00
  • 12 mar­ca (czwar­tek) godz. 10.30
  • 14 mar­ca (sobo­ta) godz. 12.00
  • 29 mar­ca (nie­dzie­la) godz. 12.00
  • 30 mar­ca (ponie­dzia­łek) godz. 10.30

Dodat­ko­we infor­ma­cje o spek­ta­klu, rezer­wa­cja i sprze­daż bile­tów na stro­nie kina Luna.

Gorą­co zapra­sza­my!