Gdzie można zobaczyć Błękitka jeszcze przed wakacjami?

Opublikowano w dziale Aktualności

13 maja sobo­ta Teatr Palladium
27 maja sobo­ta Teatr Palladium
2 czerw­ca pią­tek Teatr Palladium
3 czerw­ca sobo­ta Pik­nik dziel­ni­cy Bemowo
8 czerw­ca czwar­tek Białystok
25 czerw­ca nie­dzie­la Teatr Palladium
Ser­decz­nie zapraszamy!

BŁĘKITEK W TEATRZE PALLADIUM!!!

Opublikowano w dziale Aktualności

poster02

Ter­mi­ny naj­bliż­szych spek­ta­kli w Teatrze Pal­la­dium (War­sza­wa, ul. Zło­ta 9):

 • 5 lute­go 2017 godz. 11.00
 • 6 lute­go 2017 godz. 9.00

Mamy wspa­nia­łe wia­do­mo­ści dla widzów z War­sza­wy i oko­lic. Nasz spek­takl tra­fił w gościn­ne pro­gi Teatru Pal­la­dium i na sta­łe zago­ści w jego reper­tu­arze. Uro­czy­sta pre­mie­ra odbę­dzie się 5 lute­go o godz. 11.00. Pierw­sze spek­ta­kle dla szkół i przed­szko­li już 6 lute­go. W witry­nie inter­ne­to­wej Teatru Pal­la­dium moż­na już teraz prze­czy­tać o naszym spek­ta­klu, a tak­że doko­nać zaku­pu bile­tu.

Teatr Pal­la­dium jest dla nas wyma­rzo­nym miej­scem do gra­nia spek­ta­klu „Błę­ki­tek mówią­cy wie­lo­ryb”. Nie tyl­ko ze wzglę­du na reno­mę tego teatru i dzie­siąt­ki tysię­cy zaprzy­jaź­nio­nych widzów śle­dzą­cych nowo­ści reper­tu­aro­we, ale tak­że przez poziom zaawan­so­wa­nia tech­nicz­ne­go tego miej­sca. Nasz mul­ti­me­dial­ny show będzie miał wspa­nia­łe warun­ki by olśnić widzów.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do Teatru Palladium!!!

Błękitek w Sztokholmie!!!

Opublikowano w dziale Aktualności

14 i 15 paź­dzier­ni­ka eki­pa Mobil­ne­go Cen­trum Badań Oce­anicz­nych pod wodzą wie­lo­ry­ba Błę­kit­ka mia­ła przy­jem­ność zapre­zen­to­wać nasz spek­takl przed publicz­no­ścią polo­nij­ną w Sztok­hol­mie. Zagra­li­śmy dwa spek­ta­kle, a dzie­ci, rodzi­ce i akto­rzy stwo­rzy­li feno­me­nal­ną atmos­fe­rę! Wspa­nia­le się razem bawi­li­śmy, dzię­ki cze­mu wizy­ta u pol­skich rodzin w Szwe­cji będzie dla nas nie­za­po­mnia­nym wspomnieniem.

Chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać pięk­nie paniom Elż­bie­cie Jaku­bic­kiej i Joan­nie Janasz (Agen­cja Pol Art), któ­re zapro­si­ły nas do Sztok­hol­mu! Polo­nij­na widow­nia jest wspaniała!

Dzię­ku­je­my i do zobaczenia!

Terminy najbliższych spektakli:

Opublikowano w dziale Aktualności

7 paź­dzier­nik Warszawa
23 paź­dzier­nik Warszawa
4 grud­nia Kielce
6 grud­nia Lublin
Infor­ma­cje o loka­li­za­cji gra­nia i bile­tach w zakład­ce „gdzie i kiedy”

Wakacje z Błękitkiem

Opublikowano w dziale Aktualności

Dla wszyst­kich dzie­ci spę­dza­ją­cych waka­cje nad morzem mamy dobrą wia­do­mość — może­cie spo­tkać się z Błękitkiem!
Poda­je­my ter­mi­ny i miej­sca spotkań:

 • 18 lip­ca (sobo­ta) — Hel — 16:00
 • 18 lip­ca (sobo­ta) — Jura­ta — 19:00
 • 19 lip­ca (nie­dzie­la) — Jastar­nia — 17:00
 • 20 lip­ca (ponie­dzia­łek) — Jastrzę­bia Góra — 16:00
 • 20 lip­ca (ponie­dzia­łek) — Wła­dy­sła­wo­wo — 19:00
 • 21 lip­ca (wto­rek) — Miel­no — 17:00
 • 22 lip­ca (śro­da) — Łeba — 17:00
 • 2 sierp­nia (nie­dzie­la) — Hel — 17:00
 • 3 sierp­nia (ponie­dzia­łek) — Jastar­nia — 16:00
 • 3 sierp­nia (ponie­dzia­łek) — Jura­ta — 19:00
 • 4 sierp­nia (wto­rek) — Jastrzę­bia Góra — 16:00
 • 4 sierp­nia (wto­rek) — Wła­dy­sła­wo­wo — 19:00
 • 5 sierp­nia (śro­da) — Miel­no — 17:00
 • 6 sierp­nia (czwar­tek) — Łeba — 17:00
 • 16 sierp­nia (nie­dzie­la) — Hel — 16:00
 • 16 sierp­nia (nie­dzie­la) — Jastar­nia — 19:00
 • 17 sierp­nia (ponie­dzia­łek) — Jastrzę­bia Góra — 16:00
 • 17 sierp­nia (ponie­dzia­łek) — Wła­dy­sła­wo­wo — 19:00
 • 18 sierp­nia (wto­rek) — Jura­ta — 17:00
 • 19 sierp­nia (śro­da) — Łeba — 17:00
 • 20 sierp­nia (czwar­tek) — Miel­no — 17:00

Rezer­wa­cja bile­tów: poprzez stro­nę scenakulturalna.pl.

Zapra­sza­my serdecznie!…

Maj i czerwiec z Błękitkiem w Lunie

Opublikowano w dziale Aktualności

Oto naj­bliż­sze ter­mi­ny spek­ta­klu „Błę­ki­tek mówią­cy wie­lo­ryb”, na któ­ry zapra­sza­my do kina Luna (ul. Mar­szał­kow­ska 28, Warszawa):

 • - 31 maja (nie­dzie­la) godz. 12.00 (spek­takl z oka­zji Dnia Mamy i Dnia Dziecka)
 • - 3 czerw­ca (śro­da) godz. 10.30 (spek­takl sprzedany)
 • - 7 czerw­ca (nie­dzie­la) godz. 12.00
 • - 8 czerw­ca (ponie­dzia­łek) godz. 10.30

Dodat­ko­we infor­ma­cje o spek­ta­klu na stro­nie kina Luna.
Rezer­wa­cja bile­tów: poprzez panel rezer­wa­cyj­ny kina Luna.

Błę­ki­tek ser­decz­nie zaprasza!

Błękitek w Lunie w lutym i marcu

Opublikowano w dziale Aktualności

Na spek­takl dla dzie­ci „Błę­ki­tek mówią­cy wie­lo­ryb” zapra­sza­my do kina Luna (ul. Mar­szał­kow­ska 28, Warszawa)

Ter­mi­ny naj­bliż­szych spektakli:

 • 20 lute­go (pią­tek) godz. 10.30
 • 22 lute­go (nie­dzie­la) godz. 12.00
 • 12 mar­ca (czwar­tek) godz. 10.30
 • 14 mar­ca (sobo­ta) godz. 12.00
 • 29 mar­ca (nie­dzie­la) godz. 12.00
 • 30 mar­ca (ponie­dzia­łek) godz. 10.30

Dodat­ko­we infor­ma­cje o spek­ta­klu, rezer­wa­cja i sprze­daż bile­tów na stro­nie kina Luna.

Gorą­co zapraszamy!

Błękitek w Lunie w styczniu

Opublikowano w dziale Aktualności

Kolej­ne spo­tka­nia z Błę­kit­kiem w kinie Luna (ul. Mar­szał­kow­ska 28) w War­sza­wie już w styczniu!

Ter­mi­ny naszych spektakli:

 • 13 stycz­nia 2015 r. (wto­rek), godz. 10.30
 • 17 stycz­nia 2015 r. (sobo­ta), godz. 12.00

Dodat­ko­we infor­ma­cje o spek­ta­klu, rezer­wa­cja i sprze­daż bile­tów na stro­nie kina Luna.

Gorą­co zapraszamy!…

Zapraszamy do Luny

Opublikowano w dziale Aktualności

W grud­niu może­cie poznać Błę­kit­ka i poroz­ma­wiać z nim w war­szaw­skim kinie Luna (ul. Mar­szał­kow­ska 28).

Ter­mi­ny naszych spektakli:

 • 14 grud­nia 2014 r. (), godz. 12.00
 • 18 grud­nia 2014 r. (), godz. 10.30

Dodat­ko­we infor­ma­cje o spek­ta­klu, rezer­wa­cja i sprze­daż bile­tów na stro­nie kina Luna.

Zapra­sza­my serdecznie!…