Start

Błękitek — przygoda dla całej rodziny

Zobacz tra­iler spektaklu!

Spek­takl „Błę­ki­tek mówią­cy wie­lo­ryb” jest abso­lut­ną nowo­ścią tech­no­lo­gicz­ną. Łączy teatr, kino i udział publicz­no­ści w roz­wo­ju akcji przed­sta­wie­nia. Show opar­ty jest na tech­no­lo­gii inte­rak­tyw­nej ani­ma­cji kom­pu­te­ro­wej, pozwa­la­ją­cej widzo­wi „na żywo” roz­ma­wiać z posta­cią na ekra­nie. Robi to nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie na uczest­ni­kach widowiska.

Spek­takl skie­ro­wa­ny jest do mło­de­go widza w prze­dzia­le wie­ko­wym 5–12 lat, ale ani­mu­je całą publicz­ność łącz­nie z doro­sły­mi. Przed­sta­wie­nie jest peł­ne humo­ru i nagłych zwro­tów akcji, zawie­ra ele­men­ty edu­ka­cyj­ne, trak­tu­je o eko­lo­gii, ale naj­waż­niej­sza jest moż­li­wość poroz­ma­wia­nia na żywo z wie­lo­ry­bem. Cze­goś takie­go jesz­cze nie było!

Błękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wieloryb

Edukacja

Ratuj przy­ro­dę!

Nasz spek­takl, to nie tyl­ko show roz­ryw­ko­wy. Prze­ka­zu­je tre­ści edu­ka­cyj­ne doty­czą­ce eko­lo­gii i dba­ło­ści o śro­do­wi­sko. Co waż­ne, robi to w spo­sób nie­na­chal­ny, bez wykła­du i suche­go dydak­ty­zmu. Dzie­ci utoż­sa­mia­ją się z głów­nym boha­te­rem, chcą być jego przy­ja­ciół­mi. Sta­wia­my je w roli czyn­nych obroń­ców pięk­ne­go, czy­ste­go, nie­za­śmie­co­ne­go świa­ta, któ­ry repre­zen­tu­je Błę­ki­tek. To przy­jaźń z naszym boha­te­rem i cała ta przy­go­da czy­nią dzie­ci wraż­li­wy­mi na pro­blem ochro­ny środowiska.

Błękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wieloryb

Interakcja

Poroz­ma­wiaj z wielorybem

Spek­takl opar­ty jest na inte­rak­cji z publicz­no­ścią. Wszyst­ko, co widzi­my na ekra­nie, ani­mo­wa­ne jest na żywo. Dia­log z publicz­no­ścią jest w dużej mie­rze impro­wi­zo­wa­ny. Posta­ci z ekra­nu na żywo współ­gra­ją z akto­ra­mi na sce­nie. Publicz­ność nie jest tyl­ko bier­nym widzem, ale czyn­nie uczest­ni­czy w roz­wo­ju akcji. Od same­go począt­ku nasze­go show uczy­my dzie­ci odwa­gi w gło­śnym reago­wa­niu, kla­ska­niu, wypo­wia­da­niu się – żywio­ło­wym uczest­ni­cze­niu w spek­ta­klu. Robi­my to stop­nio­wo – zaczy­na­my spo­koj­nie, ale z cza­sem cała widow­nia po pro­stu sza­le­je, stwa­rza­jąc napraw­dę nie­spo­ty­ka­ną atmosferę.

Błękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wieloryb

O nas

Zostań naukow­cem!

Fak­tem jest, że — ze wzglę­du na żywą inte­rak­cję — głów­ny­mi akto­ra­mi nasze­go przed­sta­wie­nia są sami widzo­wie, zarów­no mło­dzi jak i doro­śli. Jed­nak za ich dobry humor i świet­ną przy­go­dę, któ­rą mają prze­żyć, odpo­wia­da eki­pa naukow­ców w składzie:

  • Emil­ka — Jago­da Stach / Julia Koła­kow­ska Bytner
  • Mira­bel­la – Beata Sad­kow­ska / Agniesz­ka Peplińska
  • Błę­ki­tek – Mariusz Krze­miń­ski / Woj­ciech Rotowski
  • Juliusz – Artur Pon­tek / Maciej Makowski

Gościn­nie w naszym spek­ta­klu udział biorą:

  • Piotr Gąsow­ski – jako John Roc­ke­fe­ler i
  • Tomasz Kna­pik – jako Komputer

Sce­na­riusz i reży­se­ria – Mariusz Krzemiński

Sys­tem ani­ma­cji kom­pu­te­ro­wej na żywo – Krzysz­tof Kiesz­kow­ski Digi­tal Emotions

Pro­duk­cja – Artur Pon­tek T‑ART PL

Błękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wieloryb

Kontakt

Gdzie i kie­dy gramy

Gra­my spek­ta­kle w całej Pol­sce. Jeże­li chcesz zapro­sić nas do swo­je­go mia­sta – pro­si­my o kontakt:

Tele­fon — (+48) 602 518 531
E‑mail — Artur Pon­tek — napisz do mnie

Zapra­sza­my serdecznie!

Błękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wieloryb

Animacja

Spek­takl opar­ty jest na sys­te­mie stwo­rzo­nym przez pol­ską fir­mę Digi­tal Emo­tions. Jej tech­no­lo­gia pozwa­la na żywo ani­mo­wać posta­ci kom­pu­te­ro­we na dużym ekra­nie. Dzie­ci wie­rzą w auten­tycz­ność nasze­go wie­lo­ry­ba już od pierw­sze­go kon­tak­tu. Scep­tycz­ni zwy­kle doro­śli nie mogą się nadzi­wić, że wie­lo­ryb Błę­ki­tek jest w peł­ni inte­rak­tyw­ny. Do koń­ca spek­ta­klu pozo­sta­je dla nich zagad­ką – jak to wszyst­ko jest zro­bio­ne? Nie będzie­my jed­nak ukry­wać taj­ni­ków tej tech­no­lo­gii, bo sami jeste­śmy dum­ni z jej wyko­rzy­sta­nia. Aby dowie­dzieć się wię­cej, wystar­czy wejść na stro­nę naszych przy­ja­ciół.

Błękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wielorybBłękitek - mówiący wieloryb